Monday, 23 July 2012 10:34

EDUCAŢIA ECOLOGICĂ RESPONSABILITATEA EDUCATORILOR DE AZI ŞI A CELOR DE MÂINE

Written by  Liana Saman
Rate this item
(7 votes)

REZUMAT

Educaţia ecologică nu-şi atinge scopul decât dacă este diseminată în societate, dacă comunitatea locală este receptivă la problemele de mediu înţelegând necesitatea adoptării unui comportament ecologic. Comunitatea locală trebuie să înţeleagă că de noi toţi depinde calitatea vieţii de azi, dar şi de mâine. De respectarea principiilor de dezvoltare durabilă depinde viitorul omenirii. Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea ce asigură necesităţile prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile lor nevoi. Cunoscând toate acestea este datoria noastră, a cadrelor didactice de azi dar şi a celor de mâine, să promovăm valorile educaţiei ecologice în comunitatea din care facem parte.

             The ecological education is achieved, only if it is disseminated in society, if the local community is responsive to the environmental problems and understanding the necessity of an ecological behavior.
             The local community had to understand the fact that the quality of the life from today and tomarrow depends from us. The future of mankind depends on respecting the principles of a lasting development.
             The lasting development is the development that ensures prezent necessities without compromising the ability of future generations for satisfying their own needs.
              Knowing these things, we consider that is our duty, the teachers duty from today and tomorrow to promote the values of the ecological education in the community where we live.

   CUVINTE CHEIE: educaţie ecologică - ecological education, dezvoltare durabilă - lasting development, disemina - dissemination, comunitate locală - local community, parteneriat- partnership, interactivitate- interactivity.


               Motto:
            „ Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot ce are frumos, este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ. Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului.Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi.”
                                                                                                         Sieux Seattle

              Educaţia ecologică nu-şi atinge scopul decât dacă este diseminată în societate, dacă comunitatea locală este receptivă la problemele de mediu înţelegând necesitatea adoptării unui comportament ecologic. Comunitatea locală trebuie să înţeleagă că de noi toţi depinde calitatea vieţii de azi, dar şi de mâine. De respectarea principiilor de dezvoltare durabilă depinde viitorul omenirii.
              Grădiniţa, şcoala pot avea un rol important în implementarea acestui concept, în sensibilizarea factorilor educaţionali, a opiniei publice cu privire la importanţa realizării educaţiei ecologice încă de timpuriu. Cred că afirmaţia „educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, de cooperare şi civică”     (siteul CCDG- Programul Eco-Şcoala) este de dorit să o avem în vedere în planificarea activităţilor noastre viitoare.
              În condiţiile societăţii de astăzi a desfăşura activităţi ecologice eficiente nu este posibil decât dacă acestea sunt desfăşurate în parteneriat şi activităţile desfăşurate de preşcolari depăşesc graniţele grădiniţei.
              În continuare voi prezenta câteva direcţii în care am acţionat şi  prin care am urmărit schimbarea mentalităţii comunităţii locale vizavi de problemele de mediu. Având în vedere că în grădiniţa noastră fac practică elevi şi studenţi am căutat să promovez valorile educaţiei ecologice şi în rândul viitoarelor cadre didactice fiind convinsă că protejarea mediului înconjurător este atât responsabilitatea educatorilor de azi cât şi a celor de mâine.

1. Participarea la programe ecologice-Programul Mondial EcoŞcoala
           Participarea la Programul Mondial Eco-Şcoala este de fapt un schimb de idei, de programe şi proiecte pe teme ecologice, constituind totodată o punte de legătură între grădiniţe şi şcoli din ţară şi din întreaga lume.
           În cadrul acestui program ne putem promova propriile noastre idei, acţiuni, propriile noastre proiecte, dar şi învăţăm din experienţa altora. Avem acces la informaţii referitoare la tot ceea ce înseamnă protecţia mediului, la modalităţi de sensibilizare a comunităţilor locale vizavi de problemele de mediu.
           Programul Eco-Şcoala este de fapt o mare familie în care ne ajutăm unii pe alţii, învăţăm unii de la alţii şi unde se promovează efortul fiecăruia, fie mic sau mare, de a proteja mediul.
           Actvitatea în cadrul acestui program se constituie într-o schimbare a propriei atitudini faţă de mediul înconjurător, faţă de ceea ce înseamnă cu adevărat un comportament ecologic.
           Beneficiile programului pot fi grupate în următoarele categorii:

Creşterea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în domeniul educaţiei ecologice.

 • Dezvoltarea în rândul copiilor a capacităţii de a relaţiona cu mediul, de a identifica problemele şi de a enunţa soluţii de intervenţie în vederea protejării mediului înconjurător.
 • Părinţii să-şi înveţe copiii să acţioneze cu respect faţă de mediu.
 • Copiii să-şi înveţe părinţii să iubească şi să protejeze natura.
 • Legături cu şcoli şi grădiniţe din ţară şi din lume
 • Valorificarea deşeurilor reciclabile
 • Curăţenia şi amenajarea spaţiului verde din curtea grădiniţei

  

2.Implementarea conceptului de dezvoltare durabilă.
           Conceptul de dezvoltare durabilă conform Raportului Comisiei Mondiale asupra Mediului şi dezvoltării- Our Commun Future- Brundtland, 1987 precizează că: “dezvoltarea durabilă este dezvoltarea ce asigură necesităţile prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile lor nevoi, bazându-se pe utilizarea resurselor regenerabile şi neregenerabile pentru satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor unei generaţii fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi şi aspiraţii.”
           “Pentru ca dezvoltarea durabilă să devină realitate este necesară o colaborare cât mai amplă a forţelor implicate, de la cele care trasează liniile politice, deseori în conflict cu practicile necesare unei reale dezvoltări durabile, şi până la , aparent, cele mai lipsite de importanţă forţe - oamenii de rând.” spune cercetător doctor în ecologie Nicoleta Adriana Geamănă.
           De aceea este foarte important să formăm un comportament ecologic adecvat copiilor încă de timpuriu, să sensibilizăm comunitatea locală asupra  ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă. Pentru aceasta am acţionat pe mai multe planuri:

 • Formarea  comportamentului ecologic cu cele trei laturi ale sale: conştiinţa ecologică,( cognitivă, volitivă, afectivă ), conduita ecologică, dezvoltarea unei motivaţii corespunzătoare pentru cunoaşterea, ocrotirea şi conservarea mediului natural.  
 • Dezvoltarea capacităţii de a identifica problemele de mediu, de a lua decizii, de a pune în practică soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea problemelor identificate.
 • Pregătirea cetăţeanului actual şi viitor pentru a influenţa pozitiv deciziile politice economice şi sociale cu privire la mediu.
 • Sensibilizarea cetăţenilor vizavi de conceptul de dezvoltare durabilă; implementarea ideii de dezvoltare durabilă în viaţa de zi cu zi.
 • Conşitentizarea generaţiilor tinere de a alege soluţii de dezvoltare durabilă şi respectarea regulilor fără a le fi afectată propria lor viaţă.
 • Sensibilizarea  tuturor celor implicaţi: guvernanţi, cei din sectorul particular, cei din sistemul educaţional, părinţi şi copii deopotrivă de a recunoaşte faptul că o reală dezvoltare durabilă se realizează doar prin colaborarea tuturor celor care participă  la implementarea acestui deziderat.

         Dintre acţiunile concrete pe care care grădiniţa noastră le-a desfăşurat şi care contribuie la implementarea conceptului de dezvoltare durabilă amintim:
Colectarea selectivă a deşeurilor. Grădiniţa noastră are încheiat un parteneriat cu A.S.A., pe baza căruia noi colectăm selectiv deşeurile, fiind un exemplu pentru locuitorii din zonă.
Desfăşurarea unor activităţi de formare a unor deprinderi de utilizare responsabilă a apei, energiei şi conştientizarea necesităţii economisirii acestor resurse.


3.Acţiuni desfăşurate în parteneriat
        Parteneriatul înseamnă un câştig pentru ambele părţi, o creştere valorică  a activităţilor desfăşurate.

 • Parteneriate încheiate cu specialişti în domeniul educaţiei ecologice şi participarea la diferite programe  ecologice

       Parteneriat încheiat cu Agenţia de Protecţie a Mediului Arad. Exemple de activităţi: concursuri pe teme ecologice, activităţi demonstrative de observare şi măsurare a poluării apei Mureşului, participarea la activităţi din cadrul „Săptămânii mobilităţii”, excursii ( Macea-parcul dendrologic, Lunca Mureşului), plantare de pomi - Luna pădurii, Ziua Pământului - 22 aprilie-expoziţie de flori plantate şi îngrijite de copii,  marş de 5 Iunie-Ziua Mediului, etc.        

 • Parteneriat  încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad  

Activităţile desfăşurate au urmărit printre altele sensibilizarea factorilor educaţionali de decizie asupra importanţei educaţiei ecologice la vârste timpurii şi includerea ei în diferite forme ale activităţii din grădiniţă precum şi sprijin în desfăşurarea activităţilor şi derularea programelor.
Acţiunile desfăşurate au constat atât în activităţi demonstrative, cât şi în activităţi de promovare a educaţiei ecologice( simpozioane, cercul pedagogic la toate grupele de vârstă a avut ca temă educaţia ecologică, susţinerea programelor Eco-Grădiniţa şi Eco- Şcoala, etc.)

 • Parteneriate cu primăria şi asociaţii nonguvernamentale care au ca obiectiv de activitate protejarea mediului

       Prin aceste activităţi reprezentanţii primăriei au fost informaţi despre activităţile desfăşurate de preşcolari, au fost invitaţi să participe la acestea, opinia publică a fost sensibilizată de importanţa acordării unei atenţii deosebite problemelor de mediu.
De asemenea un rol aparte îl are şi parteneriatul încheiat cu asociaţia nonguvernamentală „Altitudine” şi pe baza căruia copiii au participat direct la activităţi practice de reamenajare a unui parc pe malul Mureşului, la activităţi de igienizare a unor zone publice, observând astfel direct influenţa activităţii omului ( benefică sau nu) asupra mediului.

 • Parteneriate încheiate cu alte grădiniţe şi şcoli

Aceste parteneriate au favorizat schimbul de idei, plăcerea de a lucra în echipă iar pentru copii şi plăcerea de a-şi face noi prieteni. Exemplu: parteneriatul pe teme ecologice „O singură lume, un singur vis” încheiat cu Eco-Grădiniţa P.P.Nr.19 Arad.

 • Parteneriatul cu familia

       Nu în ultimul rând acordăm o atenţie deosebită parteneriatului cu familia. Familia este partenerul tradiţional al grădiniţei, dar în condiţiile numeroaselor schimbări care au loc în societate, familia contemporană a suferit schimbări de statusuri şi roluri. Părinţii sunt cei care trebuie determinaţi să înţeleagă importanţa formării comportamentului ecologic încă de timpuriu.
       De aceea am solicitat sprijinul părinţilor de a participa la toate activităţile desfăşurate, de a se implica activ la organizarea şi  desfăşurarea  acestora.  Şi nu mică ne-a fost bucuria că am găsit calea de a ajunge la sufletul lor, de a putea să ne bucurăm împreună la toate activităţile desfăşurate.

   

   

 

4. Promovarea conceptului de turism ecologic, a excursiilor tematice ca mijloc de cunoaştere    a resurselor locale.

            Interacţiunea copil-mediu oferă mijloacele cele mai eficiente în educarea intelectuală a copiilor, în formarea unei personalităţi armonioase şi creatoare, în formarea comportamentului ecologic a viitorului cetăţean capabil să-şi exercite în mod responsabil rolurile cu care societatea îl va investi.
            Dintre multitudinea de mijloace prin care se realizează interacţiunea copil-mediu un loc important îl ocupă excursiile. În această lucrare ne vom referi la excursiile tematice care au ca scop cunoaşterea de către copii a unor arii protejate şi necesitatea protejării acestor arii.
            Prin excursiile tematice copiii sunt învăţaţi să surprindă frumuseţea naturii şi rolul ei în viaţa omului. Copiii vor învăţa să protejeze şi să păstreze aceste bogăţii oferite de natură, vor învăţa că de ei depinde calitatea vieţii pe Pământ în viitor.
            Prin aceste excursii tematice încercăm să schimbăm mentalitatea oamenilor vizavi de excursiile şi ieşirile la iarbă verde unde în urma excursioniştilor rămân tone de gunoi, focuri făcute în zone interzise şi care nu doresc să audă ciripitul păsărelelor ci doar muzica dată la maxim, etc.
            În judeţul Arad Parcul Natural Lunca Mureşului este o astfel de arie protejată. Obiectivul major al parcului este de a proteja estetica ambientală din lunca Mureşului,  practicarea ecoturismului şi familiarizarea cu aceast concept.  

            Principalele caracteristici sau principii ale ecoturismului prezentate şi în pliantele editate de cei care administrează Parcul Natural Lunca Mureşului sunt:

 • Impact minim asupra mediului înconjurător
 • Impact minim şi respect maxim pentru cultura gazdă
 • Beneficiu cât mai mare pentru comunităţile locale
 • Satisfacţie recreaţională maximă pentru turişti
 • Contribuie la conservarea şi protejarea zonelor în care este practicat

           Astfel ecoturismul poate fi definit ca fiind acea formă de turism care implică un impact scăzut asupra mediului, contribuie la conservarea speciilor şi habitatelor şi aduce beneficii pentru comunităţile locale. Elementele cheie care îl deosebesc de alte forme de turism sunt educaţia ecologică primită în timpul turului turistic, folosirea durabilă a resurselor şi caracterul etic al experienţei.
           Unul dintre obiectivele administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului precizat şi în pliantele puse la dispoziţie este dezvoltarea unor suprafeţe bine definite pentru educaţia publică, recreere responsabilă şi pentru aprecierea vieţii sălbatice în habitatele sale variate şi unice. În acest sens se doreşte dezvoltarea unui turism ecologic în zonă, prin care vizitatorii pot beneficia într-un cadru organizat de biodiversitatea şi frumuseţea parcului natural.

 


 5. Implementarea noţiunii de voluntariat

         Voluntariatul este o activitate tot mai prezentă în societatea românească, la care participă în mare măsură tinerii. Voluntariatul “însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii, pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele.”
         Voluntarii se implică în proiecte din domenii diferite: social, ecologic, cultural, sănătate, etc.
          Ştiind că este foarte important să oferim copiilor modele, m-am gândit care sunt modelele de urmat din zilele noastre. Cred că adevărate modele sunt tinerii voluntari.                                    
         Cu acest gând am dorit ca voluntarii Centrului Judetean de Voluntariat Arad, Anamaria Nyeki, Andreea Costea si Sebastian Popescu-voluntarul anului 2011 în România să se întâlnească cu copiii.
         Activitatea i-a captat în mod deosebit pe cei mici care au învăţat de la prietenii lor mai mari multe lucruri interesante despre ceea ce înseamnă voluntar, despre ajutorul pe care l-au oferit naturii, persoanelor bolnave sau aflate în impas. Au aflat că este bine să faci lucruri bune fără a aştepta vreo recompensă.
         Şi ca să dovedim că am înţeles ceea ce înseamnă voluntar împreună cu Sebastian Popescu am participat la o acţiune de ecologizare pe faleza Mureşului în cadrul « Săptămâna Pământului în oraşul Arad » -2012, în anul 2011 participând la acţiunile din faţa primăriei.

 
          

         Concluzii

           Viaţa unei educatoare trebuie să fie ca o sămânţă. Menirea noastră, a cadrelor didactice, este dăruirea, “multiplicarea” binelui, a dragostei, a credinţei, a grijii faţă de Pământ, care de mii de ani este casa noastră.
           Un binecunoscut proverb spune: « cine seamănă vânt va culege furtună ». Împreună să sădim atunci  în sufletele copiilor o sămânţă de bunătate pentru ca în viitor oamenii să fie mai toleranţi şi mai atenţi la cei din jur, să sădim o sămânţă de credinţă ca peste ani, chiar de este soare sau plouă, să nu uităm că Dumnezeu este scutul nostru de fiecare zi,  să semănăm o sămânţă de dragoste şi frumos pentru ca în viitor să trăim în armonie.
          Sămânţa semănată în sufletele copiilor va rodi peste  ani.
          Datoria noastră, a educatorilor de azi şi de mâine, este de a transmite atât copiilor, cât şi comunităţii în care locuim următorul mesaj: „viitorul omenirii este în mâinile noastre”.
    

Bibliografie:
1. Breben, Silvia, Niţu Adina, Tuturugă Maria, Mascota Eco te învaţă!, Ed. Decesfera, Bucureşti, 2007
2. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1998
3. Geamănă, Nicoleta Adriana, Educaţia ecologică la vârsta preşcolară, C.N.I.”Coresi” S.A., Bucureşti, 2008
4. Geamănă, Nicoleta Adriana, Ecogrădiniţa-suport de curs, prezentat la modulul de formare a cadrelor didactice implicate în proiecte de educaţie ecologică la nivel preprimar şi primar, Satu-Mare, 2005

5. xxx, Turism ecologic în Parcul Natural Lunca Mureşului şi Ecoturism în Parcul Natural Lunca Mureşului, pliante editate de administraţia parcului.

Institutor Liana Saman,coordonator Eco-Şcoala, Eco-Grădiniţa cu program prelungit numărul 14 Arad, str. Patria Nr. 2-4, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Read 24366 times Last modified on Monday, 23 July 2012 11:39

Leave a comment

 

Fluturaș publicitar

Fluturas Preparandia
Fluturaș Preparandia,
fă-l să zboare mai departe!

Moodle România

Moodle Romania


Moodle România sprijină
mediul educațional românesc
cu implementarea gratuită
a platformei Moodle în
școlile și liceele din țară.

CONF WEB EDU

 

CONF WEB EDU

 

Conferințe dedicate elevilor.
Socializare & colaborare
între elevii din țară.

EDU Moodle Romania

 

Reteaua EDU Moodle Romania

Rețeaua EDU Moodle România